Baslangic
R Studio ve ilk kodlar
Elektrik Talep Analizi - (Histogram)
Elektrik Talep Analizi - (Filtreleme)
Elektrik Talep Analizi - (Verinin Bilesenleri)
Elektrik Talep Analizi - (Programlamaya Giris)
Dogrusal Regresyon ile Elektrik Talebi
Ussel Duzgunlestirme ve STL ile Elektrik Talebi
Elektrik Talebinde Farkli Periyodlar (ARIMA ve TBATS)
2015-2024 - Aylik Dogalgaz Talebi
NOAA'dan gunluk sicaklik verilerine erisim
TCMB(Merkez Bankasi) verilerine erisim
EIA (ABD Eneji Bilgi Dairesi) verilerine erisim
Dunya Bankasi verileri, otomatik modelleme, ggplot2 ve tema
Merkez Bankasi ile EIA verileri birarada: Akaryakit fiyatlari
Enflasyon ve Akaryakit Iliskisini inceleme

R ile Enerji Analizi  -Bölüm 1

 

Özet : Bu bölümde, RStudio indirip, biraz aritmetik iþlemin ardından. Elmas’ların karat ve fiyat iliþkisini inceleyen diamond veri seti üzerinden bazı görsel çalıþmalar yapılacaktır.

Komutlar:

install.packages(“kütüphaneismi”)

library(“kütüphaneismi”)

data(veriseti)

ls(veriseti)

dim(veriseti)

?komut

help(komut)

plot(x_değerleri, y_değerleri , col=”renk”,pch=rakam)

 

Ders 1  - R Programlama Dili ve R Studio

R bir programlama dili ve öğrenmesi aslında oldukça kolay. Gerek coursera.org ‘da ve bir çok yerde R programlama dili ile ilgili öğreticiler bulabilirsiniz. Ama programlama hiç bilmiyorsanız bu öğretici size göre olmayabilir.

R kullanmamızın sebeplerinden en önemlisi çok fazla kütüphane ve destek dökümanının olmasıdır. Ýkinci sebepte ücretsiz ve çoğu yerde kaynak kodlara da eriþebilmemizdir.

R bir betik (script) tabanlı programlama dilidir.

1.1.       R kullanmak için bir araç : R Studio

R programlama dili için öncelikli olarak bir kullanıcı ara birimi/derleyici program indirmemi gerekiyor.

Google’da “download R studio” yazınca zaten ilgili linkler hemen geliyor

Ýþletim sistemimize göre, Windows, Mac veya Linux versiyonlarını indirebiliriz.

(Link: http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ )

Ýndirdikten sonra R studio’yu dilediğiniz bir dizine kurun.

1.2.       Ýlk kodlar

Normalde programlama öğretilirken saatlerce tipler, nesneler, objeler gibi insanın baþlangıç hevesini yerle bir eden teorik konular anlatılır. Bu tip giriþler yerine baþtan elleri kirletmenin daha doğru olacağını düþünüyorum. R Studio’yu açalım

Mavi Cam bir top’un içindeki R ikonuna tıklayarak R Studio açılır.

R açılıþ ekranı aslında Matlab, Sypder (Python) kullananlara oldukça kolay/ anlaþılır gelecektir.

En yukarıda yazdığımız kodlar, onun sağ tarafında değiþkenler, en altta konsol, sağ tarafta da yardım/dizin/þekiller bulunmaktadır.

Hemen ilk kodlarımızı yazalım.Kodlarımızı en sol alttaki konsola giriyoruz.

a<-3 : a değiþkenine 3 değerini atayalım

a**2 : a’nın 2. Kuvvetini/karesini alalım

a+5 : a’ya 5 ekleyelim

b<-8 : yeni bir b değiþkenine 8 değerini veriyoruz

a**b : a üzeri b : yani 38 =6561

a/b : 3/8 yani 0.375

Görüldüğü üzere R kullanımı gayet kolay, tüm bu iþlemleri <- iþaretini = ile değiþtirerek de yapabiliriz.

 

1.3.       Hazır Örneklerden Baþlayalım

R’da herhangi bir kütüphaneyi yüklemek için tek yapmanız gereken R Konsol’dan

install.packages(“Ýstediğiniz Paket Ýsmi”)

yazmak. Tabii istediğiniz paket ismini, gerçek isimle değiþtirmeyi unutmayınız.

Þimdi “UsingR” paketini indirerek yolumuza devam edelim.

Paketimiz indikten sonra, kütüphaneyi kullanacağımızı R’a bildirelim. Bunun için

library(UsingR)

yazıp, enter’a basıyoruz, sizin ekranınızda bir hata mesajı yok ise, kütüphane kullanıma hazır demektir.

Eğer kütüphane bulunmaz ise, hata verir. Mesela yanlıþlıkla UsingR değil, UsingRs kitaplığına eriþme istersek

Hatasını verir.

UsingR kütüphanesi ile ilgili dökümanlara aþağıdaki linkten eriþebilirsiniz.

(Link: http://cran.r-project.org/web/packages/UsingR/index.html)

Biz buradaki bir veri setini kullanacağız. O da “diamond” veri seti . (Diğer veri setleri yukarıdaki linkteki referans pdf dosyasından görülebilir ve R üzerinden eriþilebilir)

Diamond veri setine

data(diamond)

ile eriþtikten sonra, bu veri setinin baþındaki veri durumunu görmek için

head(diamond)

yazınca bizlere ilk 6 değiþkeni isimleri ile birlikte veriyor.

Peki veri setinin boyutları neler?

Burada

ls(diamond)

diyerek diamond veri setimizdeki alt verileri görebiliriz.

dim(diamond)

ile de veri setimizin boyutlarını görelim. Burada dikkat ederseniz:

[1] 48  2

Gibi bir rakam çıktı, bu da 48 satır, 2 sütun anlamını taþıyor.

1.4.                    Dolar Ýle Veri alt kırılımlarına eriþmek

R ‘da az önce  UsingR kütüphanesinde bulunan diamond verisetine eriþmeye baþlamıþtık. Peki tek tek verilere nasıl eriþeceğiz.

Bunun için $ iþaretini kullanmamız gerekecek

Diamond veri setinin iki sütunu vardı, þimdi bunlardan carat sütunundaki verilere eriþelim

Görüldüğü üzere

diamond$carat

Ýle

Veriseti$sütun

Þeklinde veriye eriþebiliyoruz.

Aynı þekilde

Veriseti$sütun[satırno] ile de carat sütununun birinci ve beþinci satırına eriþelim. Sonra da price sütununun 5. Satırına eriþelim.

Dikkat C, C++ ve Java’nın aksine R’da veriler 1’den baþlar.

1.5.                    Birþeyler Çizelim

R’da veri setlerini hızlıca görsel hale getirebiliriz. Bunun için þu aþamada “plot” komutunu kullanacağız

Yazarak plot komutu ile ilgili help dökümanlarına da eriþebiliriz.

Plot’da dikkat etmemiz gereken ilk parametre daima x, ikinci parametre ise daima y’dir. Bundan sonra gelen parametreleri etiketlerini (ör: col=renkler , pch=çizim karakter nosunu girebiliriz)

 

Önce düz olarak çizdirelim. X ekseni, elmasın karatı, Y ekseni ise fiyatı (yanılmıyorsam singapur doları)

(daha fazla bilgi için

help(diamond)

yazabilirsiniz)

 

Þimdi bu grafiğin, rengini mavi yapmaya çalıþalım

Boþ yuvarlaklar yerine de print character yani pch’i 19 yapalım.

Peki ama küçük bir sorun var, Üstüste binen noktaları birbirinden ayırt edemiyoruz. Bunun için renk kodlamasını bir “alpha”, saydamlık ile yapmak zorundayız.

Renk kodlaması kısaca #KırmızıYeþilMaviSaydamlık þeklinde yapılır. Burada Kırmızı, Yeþil, Mavi ve Saydamlık 00 ile FF arasındaki değerleri alırlar (16’lık düzen).

Biz saydam bir mavi rengi olsun diye, Kırmızı ve Yeþil’i sıfır girip, Mavi’yi 88, Saydamlığı da 55 gireceğiz

 

Evet öğrenmemiz gereken her þeyi þimdilik öğrendik varsayabiliriz

Tüm komutlara bir kez daha bakalım..

 

Bu bölümdeki komutlar:

 

a<-3

a**2

a+5

b<-8

a**b

a/b

a=3

a**2

a+5

b=8

a**b

a/b

install.packages("UsingR")

library(UsingR)

data(diamond)

head(diamond)

library(UsingRs)    # hata mesajı vermesi için

ls(diamond)

length(diamond)

dim(diamond)

diamond$carat[1]

diamond$carat[2]

diamond$carat[3]

head(diamond)

diamond$carat[1]

diamond$carat[5]

diamond$price[5]

diamond$carat

diamond$price[0]

?plot

plot(diamond$carat,diamond$price)

plot(diamond$carat,diamond$price, pch=19)

help(diamond)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue")

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=(alpha=0.5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"blue"),pch=19)

library(scales)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0,5,"blue"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col=alpha(0.5,"#00004455"),pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="#00004455",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="blue",pch=19)

plot(diamond$carat,diamond$price,col="#00008855",pch=19)